Algemene voorwaarden

Uitjethuis is een platform dat vraag en aanbod omtrent catering en kok-aan-huis diensten samen brengt. Bij Uitjethuis zijn diverse cateraars, restauranthouders en freelance koks aangesloten. Het hoofdkantoor is gevestigd te Hoofdstraat Oost 43, te Noordwolde. Uitjethuis.nl is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 60296534.

Laatst gewijzigd: 4-02-2021

Eventuele correspondentie kunt u sturen naar contact@uitjethuis.nl.

Artikel 1: Definities

 1. Opdrachtnemer: Een zelfstandige ondernemer (freelance kok, privekok of cateraar), niet rechtstreeks gelieerd aan Uitjethuis.
 2. Opdrachtgever: Elk natuurlijke of rechtspersoon die met opdrachtnemer een overeenkomst wenst te sluiten of reeds heeft gesloten.
 3. Overeenkomst: Een afspraak, dan wel schriftelijk of mondeling gemaakt, tussen UitjeThuis en een Opdrachtgever ter zake één of meer te verlenen diensten welke worden aangeboden op Uitjethuis.nl, uitgevoerd door een opdrachtnemer.
 4. Opdracht: De bij de overeenkomst afgesproken zaken, omvattend de producten en diensten die geleverd worden door opdrachtnemer, die ten uitvoer dienen te worden gebracht of uitgevoerd zijn op (een) bepaalde datum(s).
 5. Factuursom: Het totale bedrag dat de opdrachtgever dient te voldoen bij een overeengekomen opdracht.

Artikel 2: Geldigheid van deze Voorwaarden

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tot levering van producten en/of diensten, welke worden aangegaan tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
 2. De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Voorwaarden.
 3. Van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Offertes en prijzen

 1. Uitjethuis maakt gebruik van een vaste prijsstelling, tarieven zijn te vinden op de website of te berekenen met de daarvoor bestemde modules.
 2. Persoonlijke offertes uitgegeven door UitjeThuis zijn vrijblijvend en 14 dagen geldig, tenzij anders in de offerte vermeld.
 3. UitjeThuis zal desgevraagd voor aanvang van de werkzaamheden een offerte aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen.
 4. Alle prijzen vermeld op de website en in de offertes zijn inclusief btw.
 5. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 6. Wanneer een opdrachtnemer parkeerkosten moet maken, dan zijn deze voor de opdrachtgever.

Artikel 4: Annuleringen

 1. Annuleringen dienen dan wel schriftelijk, per mail of tekstbericht te geschieden.
 2. Kosteloos annuleren kan altijd tot 7 dagen van te voren. Eventuele vooruitbetalingen van de opdrachtgever aan opdrachtnemer zullen geretourneerd worden.
 3. Bij annulering tussen 7 en 24 uur voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter compensatie van de administratieve kosten en inkomstenderving, ten bedrage van 50% van de totale factuursom. Dit bedrag zal verrekend worden met een eventuele vooruitbetaling.
 4. Bij annulering minder dan 24 uur voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter compensatie van de gemaakte kosten voor administratie, inkoop, voorbereiding, e.d. van 100% van de totale factuursom.

Uitsluiting:

 1. Wanneer de annulering, die plaatst heeft gevonden tenminste 4 dagen van te voren, geen definitieve annulering betreft, maar een uitstel van de opdracht naar een later moment, dan is de opdrachtgever geen annuleringskosten verschuldigd.

Artikel 5: Correcties op groepsgrootte

 1. Geef correcties op de groepsgrootte altijd zo spoedig mogelijk door per mail of telefonisch.
 2. Negatieve correcties op de groepsgrootte kunnen kosteloos, tot en met 4 dagen voor aanvang van de opdracht, door gegeven worden.
 3. Bij negatieve correcties op de groepsgrootte tussen 4 dagen en 24 uur voor aanvang van de opdracht, worden de afwezige gasten in rekening gebracht met een maximum van 40%, ter compensatie van de gemaakte kosten voor inkoop, planning, e.d.
 4. Bij negatieve correcties op de groepsgrootte gemeld minder dan 24 uur van te voren of bij aanvang van de opdracht, worden de afwezige gasten voor 100% in rekening gebracht.

Artikel 6: Betaling

 1. Opdrachtnemers zijn gerechtigd bij een opdracht gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen, deze dient tenminste 7 dagen voor aanvang van de opdracht te zijn voldaan.
 2. Betaling kan geschieden voor- of achteraf per bankoverschrijving of contant.
 3. Opdrachtgever is gehouden facturen van opdrachtnemer te voldoen binnen de op de factuur vermelde termijn en bij gebreke van een dergelijke vermelding: binnen 14 dagen. Indien de opdrachtgever niet binnen bedoelde termijn betaalt, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 4. Eventuele incasso kosten en/of kosten voor geschillen worden door de opdrachtgever, bij daadwerkelijke uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer, geaccepteerd als haar kosten.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. Uitjethuis is enkel intermediair tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en derhalve niet aansprakelijk voor de afhandeling van de catering zelf. De overeenkomst wordt gesloten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer,
  en mogelijkerwijs gelden er door de opdrachtnemer gehanteerde aanvullende voorwaarden. De verantwoordelijkheid van uitjethuis rijkt niet verder dan het overdragen van de boeking aan de opdrachtnemer ( cateraar, freelance kok).
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij of in verband met de uitvoering van de opdracht, voor zover deze schade het directe of indirecte gevolg is van:
  1. overmacht, zoals omschreven in artikel 8;
  2. daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld;
  3. handelingen of nalatigheid van opdrachtnemer, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, behoudens opzet of grove schuld. Deze bepaling geldt in het bijzonder voor schade ontstaan door het nuttigen van de door UitjeThuis bereide of geserveerde levensmiddelen.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden, die opdrachtnemer in gebruik heeft, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van eigendommen van de Opdrachtgever, Gast, Groep en/of Individu in de garderobe, het pand of een externe locatie tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer.
 5. Opdrachtnemer is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.
 6. Opdrachtnemer kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor evt. verspreiding van infectieziektes, zoals covid-19.

Artikel 8: Ontbinding

 1. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan enige verplichting die bepaald zijn in de overeenkomst, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden, zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden is.

Artikel 9: Overmacht

 1. In geval van overmacht heeft opdrachtnemer het recht, na kennisgeving aan de cliënt, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe rechterlijk tussenkomst vereist zal zijn. Onder overmacht wordt verstaan:
  1. Belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken.
  2. Storingen in aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen.
  3. Brand of ongevallen.
  4. Transportbelemmeringen of transport problemen, zoals onvoorziene files, ongevallen in het verkeer, onlusten, stakingen en blokkades.
  5. Niet goed functioneren van apparatuur.
  6. Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook.
  7. Natuurrampen, zoals overstromingen of aardbevingen.
  8. Oorlog of dreigende oorlog.
  9. Als ook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.

Artikel 10: Uitbesteding werk aan derden

 1. Uitjethuis en opdrachtnemers zijn gerechtigd de haar opgedragen werkzaamheden en/of diensten te laten uitvoeren door derden.

Artikel 11: Diensten op locatie

 1. Wanneer de diensten geleverd worden op of in aan opdrachtgever toebehorende locatie, stelt opdrachtgever ter beschikking, de keuken, de ruimte, inrichting, apparatuur, energie en water.
 2. Opdrachtgever zorgt dat de in artikel 10a genoemde faciliteiten beschikbaar zijn en bruikbaar door opdrachtnemer. Opdrachtgever neemt alle financiële consequenties van eventuele tekortkomingen voor zijn rekening.
 3. Opdrachtgever is als eigenaar van de locatie verantwoordelijk voor het afval en aanbieding van het afval volgens wettelijke voorschriften.
 4. Belastingen, Buma/Stemra-rechten en retributies alsmede kosten van telecommunicatie, energie- en waterverbruik, riolering en afvalverwerking, ten behoeve van de door opdrachtnemer te verlenen diensten zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze algemene voorwaarden, iedere Overeenkomst en op eventuele overige daarmee op enigerlei wijze verband houdende rechtsbetrekkingen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Opdrachtnemers werkzaam onder de noemer van Uitjethuis zijn verantwoordelijk voor de correcte nakoming van de afspraken met de klant. Uitjethuis kan daarvoor dan ook niet aansprakelijk gesteld worden. Uitjethuis ziet er op toe dat de opdrachtnemers conform de op de website aangeboden producten en diensten leveren. Uitjethuis bemiddelt in geschillen tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever, om zodoende tot een oplossing te komen welke door beide partijen geaccepteerd wordt. U kunt klachten melden per mail  op contact@uitjethuis.nl.